Hana Kimi

Hana Kimi, Hua Yang Shao Nian Shao Nu

Genre: Comedy, Romance.
Date: 2006
Episodes: 15
Language: Chinese
Subtitle: English

Synopsis: After watching a high jump competition on TV, Lu Rui Xi was deeply inspired by a jumper named Zuo Yi Quan. In fact, she’s so inspired she decides to transfer to his school. However, Quan attends an all-boy school. So, she dressed up as a boy to get accepted. At the school, Rui Xi befriends Jin Xiu Yi. One day during their friendly soccer match, Rui Xi was knocked unconscious by Xiu Yi. Quan, who happens to be walking by, carries her to the infirmary. While carrying her, he realizes Rui Xi is actually a girl! However, Quan keeps her identity a secret, for he has slowly fallen in love with her. Another problem? Xiu Yi starts to question his own sexual orientation when he, too, falls in love with Rui Xi. Ella as Lu Rui Xi ??? (Mizuki Ashiya) Wu Chun as Zuo Yi Quan ??? (Izumi Sano) Jiro Wang as Jin Xiu Yi ??? (Nakatsu Shuiichi) Tang Yu Zhe as Liang Si Nan ??? (Nanba Minami) Xie Zheng Hao (???) as Guan Ri Hui ??? Chen Wen Xiang as Jiang Ye Shen ??? Yang Hao Wei as Li Cheng Yang ??? (Senri Nakao) Xie He Xian as Sima Shu ??? / Da Shu ?? (Kayashima Taiki)

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’Hana Kimi’]