Tragic Heroes

Tragic Heroes, Yi dan qun ying, Yee daam kwan ying
Genre: Action.
Date: 1989
Parts: 1
Language: Chinese
Subtitle: English

Synopsis: A respected and well liked gang-boss is betrayed and killed. One of his three adopted sons are to take his place. One of them is the traitor. Kang-Yeh Cheng Lei Cheng Kuan Tai Chen – Leung Jang Lung John Cheung David Chiang – Cheung Pak Wai Tao Chiang Tina Fei Chin Stephen Chow – ‘Jacky’ Yuen Kei-hao Paul Chun – Tsou Hark-On Fung – Informant Tsan Hsi Hsia Phillip Ko – Thug Feng Ku – Tsou’s Man Cally Kwong Danny Lee – Sou Chia Yung Liu – Tsou’s Man Lieh Lo – Law Joe Nieh Fui-On Shing – Wah Chia Tang Ching Tien Niu Tien – Annie Lung Ti – Loon Bill Tung – Uncle Gwai James Wong – Solicitor Wong Parkman Wong – Officer Lee Ma Wu – a Shao Hung Wu Tse Lin Yang Fan Wei Yee – Triad Hua Yueh Woo-ping Yuen – Triad Lei Zhao

[tubepress mode=’tag’, tagValue=’Tragic Heroes’]